Privatumo politika

Kam skirta ši privatumo politika?

 

UAB „Saulės spektras“, j. a. k. 122569329, buveinės adresas Perkūnkiemio g. 5, Vilnius LT-12129, Lietuva (toliau – Bendrovė, Duomenų valdytojas arba Mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Todėl, siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, skelbiame šią privatumo politiką (toliau – Politika).

 

Šioje Politikoje aprašome, kuriuos Jūsų asmens duomenis mes renkame ir kokiais tikslais juos tvarkome, kai naudojatės Mūsų teikiamomis paslaugomis, naršote Mūsų internetinėse svetainėse ar kitais būdais. Šioje Politikoje taip pat pateikiama svarbi informacija apie Jūsų asmens duomenų apsaugą, Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo būdus. Todėl būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su Mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie pasikeitimus būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai.

 

Kas yra asmens duomenys ir kaip jie yra tvarkomi?

Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su Jumis, kai Jūsų tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis (kaip pvz., vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas ir kt.).

Asmens duomenų tvarkymas – tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

 

Bendrovė, tvarkydama Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi griežtai laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

 

Kaip Mes rūpinamės Jūsų asmens duomenų saugumu?

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes taikome tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas.

Šiuo atveju, Mes užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų, todėl prieigą prie jų suteikiame tik tiems darbuotojams, kuriems Jūsų asmens duomenys yra reikalingi darbo funkcijoms atlikti bei stebime kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Prieiga prie asmens duomenų užtikrinama naudojant atitinkamo lygio slaptažodžius ir sudarant konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pažymime, kad Visi Bendrovės darbuotojai, kurie turi prieigą prie Jūsų asmens duomenų yra supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei privalo užtikrinti tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

 

Kokias tikslais ir kokius Jūsų asmens duomenis mes tvarkome?

Bendrovė, Jūsų asmens duomenis tvarko siekiant įgyvendinti šiuos tikslus:


Paslaugų teikimas (sutarčių sudarymas ir vykdymas);

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies b, f punktuose pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

 • Kai sutartis sudaroma tiesiogiai su duomenų subjektu, tuomet taikomas b punktas, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį;
 • Kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, tuomet taikomas f punktas, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį).

Bendrovė tvarko šiuos asmens duomenis:

 • Kai sutartis sudaroma tiesiogiai su duomenų subjektu (fiziniu asmeniu), Bendrovė tvarko šių klientų ir (ar) kontrahentų: vardą, pavardę, adresą, kontaktinius duomenis, indv. veiklos ar verslo pažymėjimo numerius, parašą, banko sąskaitos numerį, atsiskaitymų istoriją ir kt. susijusią informaciją;
 • Kai sutartis sudaroma su juridiniu asmeniu, Bendrovė tvarko šių klientų ir (ar) kontrahentų darbuotojų ir (ar) atstovų: vardus, pavardes, pareigas, parašus, telefono numerius, el. pašto adresus ir kt. susijusią informaciją.

Minėti asmens duomenys tvarkomi sutarties (sandorio) vykdymo laikotarpiu ir 10 metų po sutarties galiojimo pasibaigimo.

 

Juridinių asmenų informacijos administravimas ir visuomenės informavimas (viešos duomenų bazės administravimas, įmonių katalogai, leidiniai bei viešų duomenų viešinimas);

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies f punktuose pateikiama tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ir (ar) trečiosios šalies interesų (viešos informacijos apie juridinius asmenis administravimas bei visuomenės informavimas (duomenų publikavimas paieškos sistemose).

 

Bendrovė iš viešai prieinamų šaltinių renka ir administruoja viešą informaciją apie juridinius asmenis, šiuos duomenis sistemina ir suformuoja atitinkamas duomenų bazes, katalogus ir (ar) kitus leidinius bei šią informaciją visuomenės informavimo tikslais skelbia viešoje erdvėje, t. y. administruojamose paieškos sistemose: www.info.lt; www.auto.lt; www.statyba.lt; www.medicina.lt; www.turizmas.lt.
Bendrovė visuomenės informavimo (žurnalistikos) tikslu savo administruojamuose paieškos sistemose papildomai skelbia juridinio asmens atstovų asmens duomenis (vardą, pavardę, pareigas)

 

Bendrovė tvarko tik aktualius juridinio asmens duomenis (įskaitant asmens duomenis) bei nuolat juos atnaujina. Istorinė juridinio asmens informacija yra saugoma, tik jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Bendrovės veiklai pagal kitus tikslus.

 

Paklausimų administravimas (užklausų ir (ar) pasiūlymų užsakymas, skundų, pretenzijų nagrinėjimas);

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, c, f punktuose pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

 • Kai duomenų subjektas naudojantis mūsų internetinių svetainių, paieškos sistemų funkcionalumu ir (ar) ten nurodytais kontaktais pateikia užklausas dėl jį dominančių temų (pvz., Bendrovės teikiamų paslaugų informacija; konkretūs paslaugų pasiūlymai; komentarai; atsiliepimai ir pan. komunikacija), tuomet taikomas a punktas, t. y. paklausimą pateikiantis duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis, siekiant atsakyti į jo pateiktą užklausą (paklausimų administravimo tikslu);
 • Kai paklausimas susijęs su duomenų subjektų pateikiamais skundais, pretenzijomis dėl galimai pažeistų Jūsų teisių ir (ar) įstatymu saugomų interesų, tuomet taikomas c arba f punktas, t. y. tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė arba siekiant teisėtų Bendrovės ir (ar) trečiųjų šalių interesų (pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus).

Bendrovė tvarko administruojamų internetinių svetainių lankytojų, siekiančių pateikti užklausimą ar komentarą duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, taip pat užklausos temą bei užklausos (žinutės), skundo ar komentaro tekstą (turinį).

 

Minėti asmens duomenys tvarkomi paklausimo nagrinėjimo ir (ar) įvykdymo laikotarpį bei saugomi neilgiau nei 30 dienų nuo paklausimo išnagrinėjimo ir (ar) įvykdymo dienos. Pažymime, kad informacija (įskaitant asmens duomenis) susijusi su skundais, gali būti saugomi iki 10 metų, jei per tą laiką skundas arba prašymas, pastaba, reikalavimas, atsiliepimas ar kitas paklausimas nebus išnagrinėtas arba tebevyks nagrinėjimas, taip pat jei asmens duomenys bus reikalingi, kad būtų apsaugoti mūsų ar trečiųjų šalių teisėti interesai, pvz., įstatyminio senaties termino arba teisinio ginčo atveju, arba jeigu skundas buvo išspręstas pasirašant taikos sutartį.

 

Bendrovės reprezentacija (soc. tinklų paskyrų administravimas, komunikacija viešoje erdvėje);

Tam, kad galėtume tinkamai reprezentuoti Bendrovę, komunikuoti su duomenų subjektais bei didinti Mūsų ir (ar) Mūsų administruojamų paieškos sistemų žinomumą viešoje erdvėje, Bendrovė administruoja šias paskyras socialiniuose tiksluose:
Facebook: (1) Saulės spektras; (2) Info.lt; (3)Lietuvos medicina; (4) Lietuvos statyba; (5) Lietuvos auto;
Instagram: Saulės spektras;
Linkedin: Saulės spektras.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad socialiniuose tinkluose pateikti asmens duomenys tvarkomi bendrai su socialinio tinklo valdytoju (t. y., Facebook; Instagram; LinkedIn platformoje), todėl norėdami plačiau susipažinti su asmens duomenų tvarkymu socialiniuose tinkluose siūlome susipažinti su socialinio tinklo valdytojo privatumo politikomis.

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a, f punktuose pateikiamomis tvarkymo teisėtumo sąlygomis:

 • Kai duomenų subjektas naudojantis socialiniais tinklais su Mumis komunikuoja ir (ar) lankosi Mūsų administruojamose paskyrose, tuomet taikomas a punktas, t. y. komunikaciją pateikiantis duomenų subjektas duoda sutikimą tvarkyti jo pateikiamus asmens duomenis;
 • Bendrovę ir (ar) jos administruojamų paieškos sistemų paskyras (įskaitant asmens duomenis) minėtuose socialiniuose tinkluose tvarkome, vadovaujantis f punktu, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės interesų (t. y. siekiant tinkamos Bendrovės reprezentacijos, komunikacijos bei reklamos viešojoje erdvėje).

 

Bendrovė tvarko administruojamose paskyrose pateikiamus socialinių tinklų naudotojų asmens duomenis: vardą, pavardę (pavadinimą); informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.); nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Bendrovė); atsiųstas pranešimas; informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.); informaciją apie dalyvavimą Bendrovės organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.); informaciją apie Bendrovės įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.)

 

Duomenys saugomi minėtų socialinių tinklų platformose, ne ilgiau negu galioja duomenų subjekto sutikimas (t. y. iki pateiktų asmens duomenų ištrynimo / panaikinimo iš paskyros ir (ar) platformos).
Atkreipiame dėmesį, kad konkrečius duomenų saugojimo terminus, kaip platformos valdytojas nustato socialinio tinklo valdytojas. Tuo atveju, kai Bendrovė naudoja šiuo tikslu surinktus asmens duomenis kitais tikslais, šiems duomenimis taikomi kiti saugojimo terminai (pagal konkrečius duomenų naudojimo tikslus).

 

Personalo atranka (darbuotojų paieška ir įdarbinimas).

Pretendentų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punkte pateikiama tvarkymo teisėtumo sąlyga, t. y. pretendentas norėdamas įsidarbinti Bendrovėje ir šiuo tikslu pateikdamas savo asmens duomenis Mums, kartu duoda sutikimą svarstyti jo kandidatūrą ir įvertinti jo tinkamumą dirbti Bendrovėje bei su juo komunikuoti ir (ar) informuoti jį apie personalo atrankos eigą.

 

Bendrovė tvarko asmenų, pageidaujančių įsidarbinti Bendrovėje ir pateikusių duomenis apie save (CV (gyvenimo aprašymą) ir (ar) motyvacinį laišką) duomenis:
Vardą, pavardę, gimimo datą, gimimo vietą, adresą, elektroninio pašto adresą, telefono ryšio numerį, išsilavinimo laipsnis, programa, studijų metai, įstaiga, vieta, buvusių darboviečių pavadinimas, laikotarpis dirbant buvusiose darbovietėse, užimamos pareigos buvusiose darbovietėse, atsakomybės, funkcijos iš ankstesnių darboviečių, mokamos užsienio kalbos, jų lygis, informacija apie gebėjimą dirbti kompiuterinėmis programomis, informacija apie seminarus ar kitus kvalifikaciją keliančius pažymėjimus, mokymus (pavadinimas, data, įstaiga), informaciją apie tai, kokį darbą kandidatas pageidauja dirbti, pageidaujamą darbo vietą (miestą / poziciją), pageidaujamą atlyginimą, pomėgius, asmenines savybes ar kitus duomenis ir motyvus bei gyvenimo aprašyme pateiktą kitą (,,papildomą“) informaciją, kurios turinio Bendrovė įtakoti negali. 

 

Taip pat kandidato motyvacinį laišką ar rekomendacijas ir joje pateikiamą informaciją apie kandidato atliekamas / atliktas darbines funkcijas, kompetencijas, asmenines savybes, kandidatą rekomenduojančio asmens kontaktinius duomenis (elektroninio pašto adresą, telefono numerį) ir (ar) personalo atranką vykdančio darbuotojo komentarus / kandidato įvertinimą.

 

Pretendentų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau nei 1 mėnesį, skaičiuojant nuo konkrečios darbo vietos atrankos pasibaigimo dienos (kai pretendentas kandidatuoja į konkrečią darbo vietą);
ir (arba) 1 metus, skaičiuojant nuo duomenų gavimo dienos (kai pretendentas pateikia Bendrovei savo duomenis su tikslu kandidatuoti į ateityje vyksiančias atrankas

 

Kam gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys?

Siekiant aukščiau nurodytų tikslų, Bendrovė Jūsų asmens duomenis gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti interneto svetaines ir saugoti joje esančius duomenis arba kitų paslaugų tiekėjams (veikiantiems kaip Duomenų tvarkytojai).

Duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (kaip pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių paslaugų tiekėjams; draudimo bendrovėms ir (ar) kt. Tačiau, Jūsų duomenys bus teikiami tik jeigu to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka, siekiant užtikrinti Mūsų teises, Mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.

Pažymime, kad Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas. Jūsų asmens duomenys nėra perduodami trečiosioms valstybėms (t. y. už Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės ribų) ar tarptautinėms organizacijoms.

 

Kokias teises Jūs turite ir kaip jas galite įgyvendinti?

Duomenų subjektai, kurių asmens duomenis tvarkome turi teisę:

 • prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
 • prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni asmens duomenys;
 • prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
 • prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis;
 • teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal 6 str. 1 d. a) p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).

 

Bendrovė netaiko tik automatizuoto duomenų tvarkymo, įskaitant profiliavimą, grindžiamų sprendimų priėmimo, dėl kurio Jums galėtų kilti teisinės pasekmės arba panašiu būdu galėtų daryti Jums didelį poveikį.

Duomenų subjektas, savo teises gali įgyvendinti teikiant Bendrovei rašytinį prašymą asmeniškai (Bendrovės darbuotojui), paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: duomenys@saulesspektras.lt, raštu – adresu: Tuskulėnų g. 39, LT-09212 Vilnius.

 

Pateikdamas prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę vienu iš šių būdų:

 • pateikdamas prašymą Bendrovės darbuotojui, kartu pateikiant galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pateikdamas prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu pridėdamas galiojančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;
 • pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį (pvz., mobiliuoju parašu, kvalifikuotu elektroniniu parašu ar pan.).

 

Gavę Jūsų prašymą dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime Jums atsakymą. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviems mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Apie tokį pratesimą būsite papildomai informuojami, per pirmąjį mėnesį. Jūsų prašoma informacija bus teikiama nemokamai. Tačiau, matydami, kad Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Mes turime teisę imti už tai pagrįstą mokestį (t. y. prašyti atlyginti administracines išlaidas) arba atsisakyti imtis veiksmų pagal tokį duomenų subjekto prašymą.

Atsakymas bus pateikiamas Jūsų prašyme pasirinktu būdu. Jeigu prašyme nenurodote būdo, kuriuo norite gauti atsakymą, atsakymas Jums bus siunčiamas tokiu pat būdu, kokiu buvo pateikiamas prašymas.

 

Turite papildomų klausimų?

Dėl visų Jums aktualių klausimų susijusių su Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) šia Politika, maloniai prašome susisiekti su mumis el. paštu: duomenys@saulesspektras.lt arba adresu: Perkūnkiemio g. 5, Vilnius LT-12129, Lietuva.